Turistické Visa, Cestování, Dovolená ...

Svazijsko > Moldavsko Formulář žádosti o vízum ke stažení

 
Přineste základní vstupní vízum (vstupní víza se nevydávají na hranicích s výjimkou řádně odůvodněných případů, v některých hraničních přechodech s konzulární služby). Ceny jsou vyšší než konzulátu.
 
Border (vstup letecké, silniční nebo železniční): Pouze některé pohraniční stanice uvedené níže mají konzulární služby:
- Chisinau International Airport;
- Hraniční přechod s Rumunskem: Leusen, úřadech Sculeni a Cahul;
- No hraniční přechod s Ukrajinou nemá konzulární služby.
Řízení prostředků před vstupem na území Moldavska: September 1, 2001, moldavské orgány požadují cizinců, kteří si přejí zůstat v prezentaci Moldavsko, hotovost, minimálně ekvivalent US $ 250 nebo minimálně 50 USD za den.
 
V případě Moldavska kromě pasu, je třeba, aby snímek.Čekací doba of7 dny je nutné. V případě nouze, může být vízum vydáno v jednom dni s příplatkem 50%.
 
Turistické vízum typu
Jednorázový vstup 1 měsíc 50 USD
Jednotlivé vstupní 2 měsíce 80 USD
Jednorázový vstup 3 měsíce 110 Kč
Vyplňte tento formulář:
- Chcete-li podat žádost o informace
- Chcete-li zanechat vzkaz na této stránce a podílet se na diskusním fóru.
- Chcete-li dostávat pravidelné aktualizace (Newsletter).
Pouze zpráva se objeví na této stránce. Vaše osobní údaje zůstanou důvěrné.

Celé jméno :


email :*


město : *


země : *


povolání :


zpráva : *


*
5629 - Na jednu stranu jsem re1d, že někdo našel odvhau vůbec zveřejnit oponenturu k vle1dnedmu stanovisku, a hned takto razantned a podepřenou autoritou, stejně jako mne těšed, že byla zveřejněna v mainstreamovfdch me9diedch, a to dokonce i bez jinak oblige1tned ne1lepky „autor je komunista.“ Na druhou stranu trochu ve1he1m s tedm, začedt to považovat za blfdske1ned na lepšed časy. Dosavadned způsob vle1dned komunikačned strategie totiž jasně veled bfdt vždy a za všech okolnosted obezřetnfd.A tak nened jiste9, zda to nened jenom souče1st propagandy, ktere1 me1 vytvořit iluzi objektivned diskuse. Take9 je možne9, že autoři studie časem „prohle9dnou,“ a přejdou na druhou stranu, čedmž určitě če1st opozice svedou, a če1st zviklajed. Pak je možne9, že vle1da pochopila, že my jsme pochopili, že se ne1s snažed ute1hnout na vařene9 nudli, a tak rezignovala na jemne9 uměned manipulace, a nasaded těžšed kalibr psychologicke9 ve1lky, napředklad pečlivě naple1novanfd a prezentovanfd „teroristickfd fatok.“ Pak jed ovšem mohou bfdt všechny odporne9 studie lhostejne9.A pak je tady ještě ta nepravděpodobne1 možnost, se si sami Američane9 připravujed půdu k tomu, aby mohli ze sve9ho ple1nu vycouvat. Musedme si totiž uvědomit, že v samotnfdch Spojenfdch ste1tech existuje poměrně silne1 a fundovane1 opozice proti ple1nům na protiraketovou obranu, a to jak mezi akademiky, tak mezi politiky a dokonce i voje1ky. To jenom u ne1s jsou občane9 odke1ze1ned na jistou formu sve9pomoci, protože poslušnost a servilita směrem k silnějšedmu me1 v našich zemedch dlouhou tradici.Nesmedme zapomednat na Polsko. Radar bez raket nede1ve1 smysl, a to ani jako provokace Ruska, či ne1stroj k rozeštve1ve1ned Evropy, protože to lze poředdit mnohem levněji. A osud raket v Polsku je po ne1stupu Tuska nejistfd – a paradoxně kvůli Američanům. Pole1ci by dozajista byli pro, ale (narozdedl od ne1s) chtějed něco za to. Ať již dislokaci syste9mu Patriot, či smluvned ze1ruky bezpečnosti. A tady může celfd ple1n ztroskotat, protože je sporne9, zda budou na něco takove9ho Američane9 ochotni přistoupit. Ti totiž chovajed velmi silnfd odpor k jakfdmkoliv mezine1rodnedm smlouve1m, obzvle1ště k těm, ktere9 by je k něčemu zavazovali, a v bezpečnostned oblasti zejme9na. Nechtějed, aby se USA smluvně zavazovali k angažme1 v cizině (ozvěny izolacinalismu jsou ste1le žive9), často majed totiž pocit, že je ostatned zneužedvajed (sic) a že bojujed v cizedch ve1lke1ch za cized ze1jmy. Takto napředklad řada z nich vnedme1 ve1lku ve Vietnamu – nikoliv jako americkou agresi, ale jako plněned smlouvy, ve ktere9 se zave1zali garantova status Vietnamske9 republiky (Jižned Vietnam).Pokud ještě nened o PRO/NMD rozhodnuto, pak předevšedm v samotnfdch Spojenfdch ste1tech. A to je asi největšed naděje, protože na česke9 politiky se bohužel spole9hat nede1. Ti doke1žed oddaně a bez ne1roku na reciprocitu sloužit komukoliv, jenom pro ten opojnfd pocit podedlu na moci, dedky ktere9mu na chvilku zapomenou, jakfd je jejich skutečnfd vfdznam.

5216 - Ja tiež len sa musedm naučiť craftit tie predstroje bodol by nejakfd čle1nok O tom (ako A crfiata A čo vlastne robia) ako napr. : čle1nok O šľachteni rastledn

5075 - BION I'm imespsred! Cool post!